ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/02/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,854
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 48.39
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/02/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,970
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.44
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 31.62
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,063,200 4.19
3. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 11,480,722 3.99
4. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 10,835,500 3.77
5. ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED 8,000,000 2.78
6. น.ส.สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 6,543,200 2.27
7. นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.40
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4,002,800 1.39
9. นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ 3,550,000 1.23
10. นายสุชาติ จริยกชกร 3,000,000 1.04