ข้อมูลนักวิเคราะห์
บริษัท ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
nuanpun@asiaplus.co.th
โทร.+66 (0) 2680-1223
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
คุณเพลินใจ จิระจรัส
Ploenjai.Jirajarus@th.nomura.com
โทร.+66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา
veeravat.v@fnsyrus.com
โทร.+66 (0) 2646-9821
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณนารี อภิเศวตกานต์
nareea@phillip.co.th
โทร.+66 (0) 2635-1700 #484
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณนารี อภิเศวตกานต์
worrapong.tuntiwutthipong@krungsrisecurities.com
โทร.+66 (0) 2659-7000 #5016
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์
pongpats@th.dbsvickers.com
โทร.+66 (0) 2657-7834